Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ter zake de overeenkomst tot bemiddeling en begeleiding voor kinderopvang.
 
I. BEGRIPSBEPALING
 Artikel 1
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder;
De organisatie: Oppascentrale de Langstraat.
 De vraagouder: de natuurlijke ouder/verzorger of rechtspersoon met wie de overeenkomst gesloten wordt.
 De overeenkomst: de tussen de organisatie en de vraagouder gesloten overeenkomst tot bemiddeling en         begeleiding van  kinderopvang.
 Gastouderopvang: de verzorging en begeleiding van kinderen in de leeftijd van 0 tot einde basisschoolleeftijd in een    gezinssituatie, tot stand gekomen door bemiddeling van de organisatie, gedurende alle dagen van de week van 00.00 uur - 24.00 uur.
Bemiddeling: de bemiddeling door de organisatie die leidt tot de totstandkoming van een koppeling tussen vraag- en gastouder en de begeleiding van de koppeling.
Gastouder: diegene die via de organisatie één of meerdere kinderen opvangt in het eigen huis of in het huis van de   vraagouder.
 
II. KWALITEIT
 Artikel 2
De organisatie verplicht zich tenminste te voldoen aan de van overheidswege gestelde minimum kwaliteitseisen voor kinderopvangvoorzieningen, met inachtneming van de gemeentelijke verordeningen.
 Artikel 3
De organisatie heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, met een maximum per gebeurtenis van    € 1.250.000, - . De organisatie sluit iedere eventuele aansprakelijkheid voor schade aan de kant van de vraagouder/gastouder uit voor zover de eventuele schade hoger mocht blijken te zijn dan het door de aansprakelijkheidsverzekering uitbetaalde bedrag, dan wel indien de schade hoger mocht blijken dan het verzekerde maximum.
 Artikel 4
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst worden volledig en duidelijk omschreven ingediend bij de organisatie, tijdig nadat de vraagouder/gastouder de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen twee maanden na dat moment is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de vraagouder/gastouder zijn of haar rechten te zake verliest.
2. De organisatie behandelt de klacht in overeenstemming met haar interne klachtenprocedure. De organisatie is ook aangesloten bij een klachtencommissie.
 
III. Bemiddeling en begeleiding
 Artikel 5
1. De organisatie bemiddelt bij het tot stand brengen van kinderopvang door gastouders ten behoeve van de vraag- ouder ter zake van de opvang en verzorging van het/de kind(eren).
2. Onder bemiddeling in de zin van artikel 5 lid 1 wordt de inspanningsverplichting verstaan, gericht op het met elkaar in contact brengen en aan elkaar koppelen van bij de organisatie ingeschreven vraagouders en gastouders en het daarmee tot stand brengen van kinderopvang voor genoemd(e) kind(eren) vermeld in de overeenkomst gastouderopvang.
3. Met het oog op een goede en gezonde ontwikkeling van het in de overeenkomst genoemd(e) kind(eren),  in een veilige en gezonde omgeving,  begeleidt de organisatie de kinderopvang door de gastouder.
4. Aan de overeenkomst kan de vraagouder ten aanzien van de organisatie geen aanspraken ontlenen ten aanzien van het daadwerkelijk bieden van kinderopvang.
5. De organisatie is vrij om een kind niet voor bemiddeling aan te nemen, indien daartoe voor de organisatie enige medische of andere indicatie aanwezig is, zulks ter volledige en uitsluitende beoordeling van het de organisatie.
6. Indien de vraagouder in de toekomst meer kinderen wil laten opvangen door de gastouder die de opvang verzorgt van het in de overeenkomst genoemde kind(eren), is de vraagouder verplicht dit te regelen via de organisatie en daartoe gebruik te maken van de dienstverlening van de organisatie.
7. Aanbieding van gastouder(s) voor plaatsing van kinderen van vraagouders kan slechts geschieden na ontvangst van een volledig ingevulde en door ouders ondertekende overeenkomst.
8. De organisatie is gerechtigd de bemiddeling te beëindigen indien drie achtereenvolgende aanbiedingen van potentiële gastouders niet tot de beoogde koppeling hebben geleid. De organisatie kent een inspanningsverplichting,  geen leveringsverplichting.
9. Elke verandering in persoonlijke omstandigheden van de gastouder die relevant is voor de bemiddeling en de begeleiding van de kinderopvang door de gastouder wordt direct doorgegeven aan de organisatie.
10. De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de kinderopvang door de gastouder.
 Artikel 5.1
De organisatie verstrekt aan de vraagouder een plaatsingscontract. Met deze overeenkomst wordt de vraagouder in de gelegenheid gesteld een kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst aan te vragen. De overeenkomst bevat de gegevens die nodig zijn voor deze aanvraag.
 
IV. DE LEVERING VAN GASTOUDEROPVANG
 Artikel 6
1. De organisatie levert kinderopvang aan de vraagouder met inachtneming van het door de organisatie gestelde plaatsing- en pedagogisch beleid.
2. De organisatie adviseert: minimum afname van gemiddeld 5 uur per week.
3. Ten behoeve van gastouderopvang worden de volgende overeenkomsten afgesloten:
A. Overeenkomst tussen de organisatie en de vraagouder
B. Overeenkomst tussen de organisatie en de gastouder
C. Overeenkomst tussen de gastouder en de vraagouder
D. Plaatsingscontract
 Artikel 7
Het aantal overeengekomen (contract-) uren wordt aan de vraagouder geleverd ter onmiddellijk gebruik, dan wel voor hem gereserveerd.
 
 Artikel 8
De organisatie heeft het recht een kind per direct de toegang tot de opvang bij de gastouder te ontzeggen.
 Artikel 9
De organisatie heeft het recht om de levering van diensten stop te zetten op basis van bedrijfseconomische redenen. De organisatie dient dit minimaal 2 maanden van tevoren te melden aan gastouder en/of vraagouders indien geen alternatieve dienst geboden kan worden. Indien wel een redelijk alternatief geboden kan worden, dient de organisatie de vraagouder en/of gastouders minimaal 2 maanden van tevoren te informeren.
 Artikel 10
De organisatie draagt er zorg voor dat zowel vraag- als gastouders bekend zijn met de voorwaarden voor gastouderopvang en met de door de organisatie gestelde en te stellen regels van huishoudelijke aard.
 
V. BETALINGEN
 Artikel 11
1. Het tarief voor gastouderopvang wordt jaarlijks per 1 januari  voor dat jaar vastgesteld op basis van de kostenontwikkeling in de professionele kinderopvang.
2. Het tarief voor opvang voor het komende kalenderjaar wordt voor 1 november van het lopende kalenderjaar schriftelijk meegedeeld aan de vraagouder. Dit tarief zal per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar van kracht worden. Het tarief voor opvang kan tussentijds worden verhoogd. De vraagouder wordt minimaal 10 weken van tevoren hiervan op de hoogte gebracht.
3. Het tarief bestaat uit bemiddelingskosten en bureaukosten. Reiskosten/eten maken geen deel uit van het tarief en worden tussen vraagouder en gastouder verrekend zonder tussenkomst van de organisatie.
4. Zolang er gebruik wordt gemaakt van een door de organisatie bemiddelde gastouder zijn er door de vraagouder bureaukosten verschuldigd aan de organisatie. De vraagouder of gastouder kan de organisatie alleen opzeggen als alle opvang met het bemiddelde gezin of gastouder beëindigd is. (de oppas/ gastouder mag binnen 1 jaar na opzegging geen diensten verlenen aan het door de organisatie bemiddelde gezin). Indien de vraagouder niet aan haar contractuele verplichting voldoet staat daar een boetebeding op gelijk aan 1 jaar bureaukosten, te betalen aan de organisatie.
5. Indien de gastouder(s) de door de bemiddeling van de organisatie tot stand gebrachte en door de bij de organisatie ingeschreven vraagouder uitgevoerde kinderopvang binnen de termijn van één jaar na de beëindiging van deze overeenkomst met de betreffende vraagouder buiten de organisatie om voortzet, verbeurt de gastouder een direct opeisbare boete van € 1.000,00 te betalen aan de organisatie.
6. Indien de gastouder(s) de door de bemiddeling van de organisatie tot stand gebrachte bemiddeling met de betreffende vraagouder buiten de organisatie om voortzet, (vrijblijvend kennismakings gesprek) verbeurt de gastouder een direct opeisbare boete van € 1.000,00 te betalen aan de organisatie.
 Artikel 12
1.Facturatie door de gastouder geschiedt op basis van het aantal afgenomen / contractueel afgesproken uren.         De urenregistratie wordt geregeld tussen vraagouder(s) en gastouder.
2. De organisatie stelt urenregistratieformulieren kosteloos ter beschikking.
3. Betalingen aan de gastouder voor de afgenomen uren, lopen via het de organisatie. Deze betalingen kunnen uitsluitend via de bank plaatsvinden.
4. De factuur en de urenspecificatie, met daarop het totaalbedrag dat aan de gastouder verschuldigd is, wordt aan het einde van elke periode digitaal opgestuurd naar de vraagouder en de organisatie, uiterlijk de tweede van de maand volgend op de maand van opvang. (Mits de gastouder de urenstaat op tijd heeft aangeleverd.)
5. De vraagouders betalen de aan de gastouder verschuldigde oppasvergoeding uiterlijk de vijfde van de maand , voor 18.00 uur, volgend op de maand van opvang aan de organisatie op rekeningnummer NL58INGB0005155593 t.n.v. Oppascentrale de Langstraat o.v.v. debiteurnummer, crediteurnummer en naam gastouder.
6. Bij te late betaling van de oppasvergoeding wordt hiervoor € 25,00 per keer administratiekosten in rekening gebracht.
7. Elk jaar verstrekt de organisatie een jaaropgaaf aan de vraagouder betreffende de betaling aan de gastouder. Om een jaaropgaaf te ontvangen moeten zowel de oppasvergoeding als de bureaukosten volledig betaald zijn.
8. De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid betreffende onjuiste of onvolledige of vermiste urenregistratie.
 Artikel 13
1. Incasso van maandelijkse bemiddeling- en bureaukosten geschiedt na ondertekening van de overeenkomst. Deze kosten worden automatisch, op de eerste werkdag van de maand van opvang, van uw banknummer afgeschreven.
2. Bij onterecht storneren zal € 12,50 administratiekosten in rekening gebracht worden.
3. Indien de automatische incasso niet op de afgesproken datum heeft kunnen plaats vinden, is de vraagouder van rechtswege in gebreke en is vanaf de factuurdatum de wettelijk vastgestelde rente per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaand bedrag.
4. Bij niet, niet volledige of tijdige betaling van de oppasvergoeding ontvangt de vraagouder een herinnering.            Bij een schriftelijke herinnering is de organisatie gerechtigd € 25,00 administratiekosten in rekening te brengen.
De gastouder heeft het recht om bij niet, niet volledige of tijdige betaling van de oppasvergoeding de opvang te staken met doorbetaling van de contractuele overeengekomen uren totdat de oppasvergoeding betaald is en op rekening van de organisatie staat.
5. Indien de vraagouder niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet, kan de organisatie de overeengekomen gastouderopvang met onmiddellijke ingang beëindigen. Dit ontslaat de vraagouder echter niet van zijn betalingsverplichting.
6.Bij een betalingsachterstand worden de verschuldigde bedragen van de vraagouder door de organisatie gerechtelijk of buitengerechtelijk geïncasseerd. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de vraagouder. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de vraagouder verschuldigde bedrag met een minimum van € 75,00.
 
VI. Aansprakelijkheid
 Artikel 14
1. De vraagouder zijn aansprakelijk ten opzichte van de organisatie en/of derden voor gedragingen van het kind waarover hij/zij het ouderlijk gezag uitoefent, door welke gedragingen schade- en/of letsel ontstaat ten tijde van de kinderopvang. De vraagouder is gehouden daartoe een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten en dat desgevraagd aan de organisatie aan te tonen.
2. De organisatie heeft een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor de gastouder.
3. De organisatie ziet toe op naleving van alle wettelijke bepalingen, waaronder overlegging door gastouders van de ‘Verklaring Omtrent het gedrag’.
4. De organisatie en de gastouder zijn aansprakelijk voor zover dit uit de wet of de overeenkomst voortvloeit.
5. De organisatie levert naar beste weten haar diensten en aanvaardt, behalve bij grove schuld of opzet van haar kant, geen aansprakelijkheid voor eventuele (vermogens-) schade. De organisatie erkent geen aansprakelijkheid voor onjuistheid in gegevens welke door de vraag- en of gastouders zijn verstrekt.
 
VII. DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN DE OPZEGGING
 Artikel 15
Overeenkomsten worden aangegaan met een minimale looptijd van 1 jaar, zijnde 11 maanden en een opzegtermijn van 1 maand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 Artikel 16
De tussen partijen gesloten overeenkomst tussen de organisatie- vraagouder of de organisatie- gastouder kan ten alle tijde worden opgezegd door middel van een schriftelijke opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De opzegtermijn gaat in per de 1e van de volgende maand na ontvangst van de opzegbrief.
 Artikel 17
Indien de vraagouder de overeenkomst met onmiddellijke ingang wil beëindigen, dan wordt er door organisatie aan de vraagouder voor één maand de bemiddelings- en bureaukosten in rekening gebracht en de gastouder heeft recht op een bedrag van één maand van het overeengekomen aantal opvanguren maal het uurtarief. De minimale contractduur van 12 maanden genoemd in artikel 15 blijft hierbij van toepassing.
 Artikel 18
De tussen de organisatie en de vraagouder gesloten overeenkomst kan door ieder der partijen geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang worden beëindigd in de hieronder genoemde gevallen: indien aan één der partijen surseance van betaling is verleend dan wel indien één van hen in staat van faillissement is verklaard.
Een faillissement of verlening surseance van betaling betreffende de vraagouder ontslaat de vraagouder niet van betalingsverplichting.
 Artikel 19
De overeenkomst wordt na wederzijds goedvinden onmiddellijk beëindigd:
A. Bij overlijden van het kind.
B. Bij blijvende invaliditeit of ernstige ziekte van het kind, zodanig dat het kind geen gebruik meer kan maken van de kinderopvang.
Op de overeenkomst zijn de bepalingen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
De persoonsgegevens van het kind worden tot 2 jaar na beëindiging van de overeenkomst bewaard waarna zij vernietigd worden.
 Artikel 20
In geval na het tot stand komen van een overeenkomst blijkt dat de uitvoering ten gevolge van overmacht voor de organisatie bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is de organisatie gerechtigd de opdrachten, voor zover deze nog uitvoering behoeven, naar haar keuze te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, in welke gevallen de vraagouder gelet op de omstandigheden van het geval, zo spoedig mogelijk bericht zal worden. Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin de organisatie haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten haar schuld en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet, een door haar gegeven garantie of verkeersopvatting aan haar kan worden toegerekend.
 
 
In ieder geval gelden de volgende omstandigheden doch niet limitatief, als overmacht:
natuurrampen;
oorlogen, nationale of internationale gewapende conflicten en voorbereidingen daartoe;
maatregelen van binnenlandse, buitenlandse of supranationale overheden, waaronder begrepen, maar niet
beperkt tot, besluiten die verband houden met invoer contingentering;
blokkade of belemmering van transportrouten, files daaronder begrepen;
stakingen of arbeidsonlusten;
wegvallen van voorzieningen door Nutsbedrijven.
De organisatie is gerechtigd betalingen te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de met betrekking tot overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
 Artikel 21
Behoudens de hierboven genoemde gevallen zal de organisatie alleen in de door haar te bepalen gevallen bereid zijn tot opzegging anders dan volgens de opzegtermijn.
 Artikel 22
Geschillen betreffende tussen partijen gesloten overeenkomsten, daarin begrepen de toepassing en de uitleg van deze algemene voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de organisatie is gevestigd.
 
Legeskosten gemeente, LRKP
Sommige gemeentes vragen legeskosten om een gastouder of gastouder in het huis van de vraagouder in te schrijven in het LRKP.
Als de gastouder in haar eigen huis opvang biedt zijn deze kosten voor haar, als de opvang plaats vind in het huis van de vraagouder zijn de legeskosten voor rekening van de vraagouder.
De Geschillencommissie
Gastouderbureau “Oppascentrale de Langstraat “is aangesloten bij de geschillencommissie kinderopvang.
Bij een onterechte klacht zal Oppascentrale de Langstraat hiervoor € 300,00 in kosten brengen.
 
 
Op deze algemene leveringsvoorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.
 
Naam                                                                                                                    Woonplaats
 
 
Datum                                                                                                                   Handtekening
 
 
Share our website