Onze dienstverlening

De dienstverlening van gastouderbureau “Oppascentrale de Langstraat”
 
 • Informatievoorziening aan ouder en gastouder via nieuwsbrief
 • Persoonlijk intake gesprek bij vraag- en gastouder
 • Koppelings gesprek op opvanglocatie voor start opvang
 • Minimaal 1 x per jaar een evaluatie gesprek met ouder en gastouder
 • Minimaal 1 x per jaar een risico inventarisatie op opvanglocatie
 • Deskundigheidsbevordering van de gastouder door o.a. themabijeenkomsten, kinder EHBO en begeleiding bij het diploma traject.
 • Regelmatig telefonisch contact met u en uw gastouder
 • Pedagogische ondersteuning
 • Administratieve ondersteuning maandstaten
 • Ondersteuning bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag
 • Ondersteuning bij het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag
 • Aanmelden Gemeente-GGD-Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen
 • Een jaaropgave voor vraag en gastouders per kind
 • Een persoonlijke digitale omgeving met o.a. de urenregistratie
 • Kassier functie (doorbetaling oppasvergoeding)
 • Telefonisch en via e-mail bereikbaar voor vragen en pedagogische ondersteuning
 • Inval regelen bij ziekte en vakantie van uw vaste gastouder / oppas aan huis
 • Doorsturen KOT belastingdienst
 • Vrijblijvende kosten kinderopvang berekening maken voor vraagouders
 • Wij hebben een klachten procedure
 • Aangesloten bij een klachten commissie
 • Oudercommissie met verzwaard adviesrecht
 • Wij werken met een pedagogisch beleidsplan
 • Wij werken met een Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
 
Het gastouderbureau heeft onderstaande verzekeringen afgesloten
 
 • Secondaire WA verzekering voor de gastouders
 • Ongevallen verzekering voor gastouders en gastkindjes
 
Algemene voorwaarden
Indien de informatie brochure niet toereikend is verwijzen wij naar de algemene voorwaarden.
 
Share our website